Class GraphQLServlet

 • All Implemented Interfaces:
  Serializable, javax.servlet.Servlet, javax.servlet.ServletConfig

  public class GraphQLServlet
  extends org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServlet
  See Also:
  Serialized Form
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   static String SCHEMA_URL  
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   GraphQLServlet()  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   void configure​(org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServletFactory factory)  
   protected void doGet​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req, javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)  
   protected void doOptions​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req, javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)  
   protected void doPost​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req, javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)  
   void init​(javax.servlet.ServletConfig config)  
   protected void service​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response)  
   void setGraphQLSchemaUpdater​(GraphQLSchemaUpdater graphQLSchemaUpdater)  
   void setServiceManager​(ServiceManager serviceManager)  
   • Methods inherited from class org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServlet

    destroy, init
   • Methods inherited from class javax.servlet.http.HttpServlet

    doDelete, doHead, doPut, doTrace, getLastModified, service
   • Methods inherited from class javax.servlet.GenericServlet

    getInitParameter, getInitParameterNames, getServletConfig, getServletContext, getServletInfo, getServletName, log, log
  • Constructor Detail

   • GraphQLServlet

    public GraphQLServlet()
  • Method Detail

   • setServiceManager

    public void setServiceManager​(ServiceManager serviceManager)
   • setGraphQLSchemaUpdater

    public void setGraphQLSchemaUpdater​(GraphQLSchemaUpdater graphQLSchemaUpdater)
   • init

    public void init​(javax.servlet.ServletConfig config)
         throws javax.servlet.ServletException
    Specified by:
    init in interface javax.servlet.Servlet
    Overrides:
    init in class javax.servlet.GenericServlet
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
   • configure

    public void configure​(org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServletFactory factory)
    Specified by:
    configure in class org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServlet
   • service

    protected void service​(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
                javax.servlet.http.HttpServletResponse response)
            throws javax.servlet.ServletException,
                IOException
    Overrides:
    service in class org.eclipse.jetty.websocket.servlet.WebSocketServlet
    Throws:
    javax.servlet.ServletException
    IOException
   • doGet

    protected void doGet​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req,
               javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)
           throws IOException
    Overrides:
    doGet in class javax.servlet.http.HttpServlet
    Throws:
    IOException
   • doPost

    protected void doPost​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req,
               javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)
            throws IOException
    Overrides:
    doPost in class javax.servlet.http.HttpServlet
    Throws:
    IOException
   • doOptions

    protected void doOptions​(javax.servlet.http.HttpServletRequest req,
                 javax.servlet.http.HttpServletResponse resp)
             throws IOException
    Overrides:
    doOptions in class javax.servlet.http.HttpServlet
    Throws:
    IOException